GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v Mateřské škole

pod Dubovým kopcem Svinošice

Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice, Svinošice 1, Svinošice 679 22, IČO: 07368089 (dále jen „MŠ“) je příspěvkovou organizací obce Svinošice, která je zřizovatelem. Hlavním úkolem MŠ je poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen „školský zákon“). V rámci svých činností zpracovává osobní údaje a postupuje přitom v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), označovaném jako General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), které vstoupilo v účinnost dne 25. května 2018.

Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů v MŠ a právech, která mohou děti, resp. jejich zákonní zástupci uplatnit. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách MŠ www.mssvinosice.cz a v prostorách MŠ. Tyto informace budou dle potřeby průběžně aktualizovány.

Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice jako správce osobních údajů zpracovává údaje v uvedených oblastech:
– Žádost o přijetí do MŠ
– Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
– Evidenční ve školní matrice
– Evidenční list dítěte
– Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
– Vedení docházky v MŠ
– Stravování v MŠ
– Školní matrika – jídelna
– Režim vzdělávání dítěte v MŠ
– Prezentace školy a zachycení její historie
– Seznámení se se školním řádem a školním vzdělávacím programem
– Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte
– Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání
– Žádost o osvobození od úplaty za vzdělání a školské služby
– Evidence úrazů v knize úrazů
– Záznam o úrazu
– Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji – školní výlety apod.
– Účetnictví
– Zaměstnanecká agenda

Na MŠ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID dat. schránky je: 5wgnfq7, emailem na adrese mssvinosice.reditelka@seznam.cz nebo poštou na adrese Svinošice 1, Svinošice 679 22.
Jmenovaným pověřencem pro MŠ je Nikola Hlubinková, tel. č. + 420 731 929 800, e-mail: nikolhlubinkova@seznam.cz, která je k zastižení po předchozí telefonické domluvě na adrese Suchý 62, Boskovice 680 01.
Jaké osobní údaje MŠ zpracovává?

MŠ zpracovává jen takové údaje, které jsou nezbytné pro výkon činností, které má MŠ vykonávat na základě příslušných právních předpisů a pro ochranu veřejného zájmu a oprávněných zájmů MŠ a třetích osob. MŠ zpracovává také osobní údaje, k jejichž zpracování nám zákonní zástupci dítěte dali souhlas.

Jedná se o následující údaje, zejména o dítěti a v menším rozsahu o zákonném zástupci, členech rodiny, případně oprávněných osobách (např. k vyzvedávání):
– Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikace a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis.
– Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se zákonnými zástupci, zejména uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné podobné informace.
– Vzdělávací údaje – údaje o průběhu vzdělání, činnosti dítěte, jeho tvorbě, výsledcích.
– Komunikační údaje – údaje o komunikaci mezi zákonným zástupcem dítěte a MŠ, např. emailové zprávy, dopisy.
– Profilové údaje – mezi profilové údaje patří například základní fyzické charakteristiky (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky (př. rodinný stav, počet dětí), ale i behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte.
– Údaje o zdravotním stavu – mezi údaje o zdravotním stavu se řadí zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, aktuálních i chronických chorobách, alergiích, úrazech, psychologických diagnózách.

Z jakých zdrojů má MŠ osobní údaje?

Osobní údaje, které MŠ zpracovává, pochází hlavně od zákonných zástupců dítěte (při přijímacím řízení i během další komunikace v průběhu vzdělávání). Důležitým zdrojem je i vlastní pozorování dítěte zaměstnanci MŠ. V neposlední řadě může údaje MŠ získat od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden.

Jste povinni MŠ osobní údaje předávat?

Většinu údajů je zákonný zástupce povinen předat. Jedná se zejména o údaje, které od zákonných zástupců MŠ vyžaduje zejména v rámci přijímacího řízení. MŠ by bez těchto údajů nemohla zajistit splnění jí zákonem uložených povinností (ochrana zdraví dětí, vedení dokumentace a evidence dosahování cílů předškolního vzdělávání). Na údaje, které MŠ k plnění svých zákonných úkolů nepotřebuje, se MŠ ani neptá.

Proč a jak zpracovává MŠ osobní údaje?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel nebo důvod, aby bylo zákonné, musí mít i právní základ. To znamená, že musí být založené na souhlasu nebo musí být nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro splnění smlouvy, splnění právní povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, ochranu veřejného zájmu MŠ nebo třetí osoby.

Účely zpracování osobních údajů jsou následující:

– Zajištění řádného průběhu přijímacího řízení – v rámci přijímacího řízení poskytují zákonní zástupci řadu informací o dítěti i jich samotných, aby bylo možné rozhodnout o přihlášce k předškolnímu vzdělání a u přijatých dětí vést povinnou evidenci a využít je k plnění cílů předškolního vzdělávání. Sběr a evidence údajů vyžaduje školský zákon a řízení probíhá dle správního řádu.

– Zajištění předškolního vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – MŠ na základě školského zákona zajišťuje předškolní vzdělání. Za tímto účelem zpracovává specifické profilové údaje a údaje o zdravotním stavu a získává doplňující informace jak od zákonných zástupců, tak od zdravotnických zařízení.

– Poskytování stravování – MŠ na základě školského zákona a vyhlášky o školním stravování zajišťuje stravování v objektu MŠ. Za tímto účelem sbírá a zpracovává informace o zdravotních omezeních relevantních pro přípravu a podávání jídel.

– Plnění evidenčních povinností MŠ – ze školského zákona je MŠ povinna vést rozsáhlou evidenci zahrnující osobní údaje dětí i zákonných zástupců. Je povinna vést doklady o přijímání dětí ke vzdělání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, vzdělávací programy, třídní knihu, záznamy z pedagogických porad, knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, popř. lékařské posudky.

– Plnění cílů předškolního vzdělání MŠ – školský zákon stanoví řadu cílů vzdělání, které je MŠ povinna naplňovat. K tomu je nezbytné zpracovávat jak údaje získané od zákonných zástupců dítěte a zdravotních zařízení při přijímacím řízení, tak zejména informace z průběhu vzdělávání pocházející z pozorování dítěte.

– Komunikace se zákonnými zástupci – MŠ komunikuje se zákonnými zástupci o všech věcech týkajících se vzdělání dítěte, zdravotní situace, průběhu vzdělání, vzdělávacích programech i akcích MŠ. Bez této komunikace by nebylo možné plnit cíl předškolního vzdělávání. Nejedná se o marketingovou komunikaci.

– Poskytování informací státním institucím – MŠ je ze zákona povinna poskytnout na vyžádání nebo, je-li to nezbytné, z vlastního podnětu informace státním institucím.

– Organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy – v rámci plnění cílů předškolního vzdělávání MŠ organizuje vzdělávací programy a akce MŠ. Některé z nich nelze provádět bez zpracování osobních údajů dětí nebo zákonných zástupců.

– Publikace fotografií dítěte na internetových stránkách, nástěnce a v budovách školy za účelem prezentace MŠ a jejich aktivit veřejnosti – MŠ na základě souhlasu zákonných zástupců dítěte umisťuje na internetové stránky MŠ, nástěnku a v budově MŠ fotografie z vybraných akcí a aktivit MŠ, aby prezentovala činnost MŠ. Fotografie jsou většinou hromadné a nejsou opatřeny identifikací vyfocených osob.

V jakých případech lze podat námitku proti zpracování nezbytném pro ochranu našeho oprávněného zájmu?

Legislativa na ochranu osobních údajů nebrání pouze toho, jehož údaje se zpracovávají (subjekt údajů), ale do určité míry i toho, kdo je zpracovává (správce). Ochrana oprávněného zájmu správce (MŠ) nebo třetí strany (např. zákonných zástupců jiného dítěte) je jedním z právních základů pro zpracování osobních údajů. Lze jej použít jen u těch zpracování, která může subjekt údajů očekávat a u kterých nedojde k nepoměrnému zásahu do soukromí či práv, každý má přitom právo podat proti jakémukoli zpracování nezbytnému pro ochranu oprávněného zájmu správce tzv. námitku.

Jak dlouho uchovává MŠ osobní údaje?

MŠ osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Legislativa přiznává všem, jejichž údaje se zpracovávají, řadu práv, aby měli větší přehled a možnost kontroly. Pro uplatnění práv je možné se obracet jak na MŠ, na adrese uvedené na první stránce dokumentu, tak na Pověřence pro ochranu osobních údajů, na něhož je kontakt taktéž na první stránce dokumentu.

Děti, resp. zákonní zástupci, případně další osoby, jejichž údaje MŠ může zpracovávat, mají následující práva:

– Právo na přístup ke svým údajům – máte právo na informaci, jaké údaje MŠ zpracovává a další související informace (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat kopii zpracovaných osobních údajů. Za jejich opakované poskytnutí je však možné účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

– Právo na přenositelnost údajů – pokud se vám to bude hodit např. pro komunikaci s jinou MŠ při změně MŠ, můžete od MŠ dostat údaje, které jsme od vás získali.

– Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou vaše údaje nebo údaje o dítěti nesprávné, nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat nápravu.

– Právo na výmaz osobních údajů – vaše osobní údaje maže MŠ sama v rámci zákonných archivačních lhůt. O jejich mazání se tedy nemusíte starat. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz.

– Právo na omezení zpracování osobních údajů – v některých situacích MŠ omezí zpracování osobních údajů. Například tehdy, pokud se bude MŠ zabývat námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.

– Právo na odvolání souhlasu – pokud jste udělili MŠ souhlas se zpracováním osobních údajů (např. pro pořizování a zveřejňování fotografií dítěte), máte právo jej odvolat. Po odvolání souhlasu fotografii dítěte MŠ odstraní z internetových stránek, nástěnky a budovy MŠ a další tam již nebude umisťovat.

– Právo na námitku – právo na námitky lze uplatnit pouze proti zpracování na základě ochrany oprávněného zájmu MŠ a třetích osob.

– Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů – každý zákonný zástupce dítěte má právo obrátit se se stížností ve věcech ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.