Zápis do MŠ

ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo na základě epidemiologické situace doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 distanční formou.  

„PÁR SCHŮDKŮ DO ŠKOLKY – VELKÝ KROK DO ŽIVOTA“

 

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

v termínu od 5. května do 12. května 2021.

 

 

 

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K ZÁPISU:

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ vč. potvrzení lékaře, které může být i samostatnou přílohou žádosti
ŽÁDOST-O-PŘIJETÍ-2021,2022 – ke stažení, vytisknout oboustranně!
 • KOPII RODNÉHO LISTU ŽADATELE (DÍTĚTE) – bude součástí spisu
 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ v termínu od 5. do 12. května 2021

Všechny výše uvedené a vyplněné formuláře prosím doručte jednou z následujících množností:

 • elektronicky do datové schránky školy (ID – 5wgnfq7) nebo e-mailem (mssvinosice.reditelka@seznam.cz) s uznaným elektronickým podpisem (nestačí prostý mail!),
 • poštou (rozhodující je datum podání na poště, doporučujeme zaslat doporučeně),
 • osobně vložením dokumentů v uzavřené obálce do označené schránky umístěné u vchodu do školy,  nebo  v ojedinělých případech po vzájemné domluvě v kanceláři MŠ, a to pouze dne 5. května 2020, v čase od 8-16 hodin.

Jestliže zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Podrobnější pokyny naleznete na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

V případě  individuálního vzdělávání podle § 34b školského zákona u dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, musí zákonný zástupce taktéž přihlásit dítě k zápisu a přidat Oznámení o individuálním vzděláváním nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Pokud bude větší zájem o umístění dětí do MŠ, než je volná kapacita, pro přijetí se  bude vycházet z kritérií, která jsou níže uvedena a jsou i součástí samotné Žádosti  o přijetí.

 

Základní kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, která vychází z platné legislativy:

 1. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Výjimku tvoří děti s povinnou předškolní docházkou a dětí s odkladem školní docházky.
 2. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, tj. do 31. 8. 2021 včetně), (§ 34 odstavec 1, školského zákona).
 3. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021 včetně) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3, školského zákona), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34 odst. 3, školského zákona).
 4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.)
Doplňková kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, jsou stanovena na základě projednání ředitelky MŠ se zřizovatelem, obcí Svinošice:
 • Děti, k pravidelné docházce, které dosáhnou k 31. 8. 2021 vč. pěti let věku, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky), s trvalým pobytem v obci Svinošice – 50 bodů
 • Děti, k pravidelné celodenní docházce k 1. 9. 2021 nejméně 3leté, které mají trvalý pobyt v obci Svinošice, splňují podmínky pro předškolní vzdělávání a mohou docházet do MŠ – 35 bodů
 • Děti, k pravidelné celodenní docházce k 1. 9. 2021 nejméně 3leté, bez trvalého pobytu v obci Svinošice, splňují podmínky pro předškolní vzdělávání a mohou docházet do MŠ – 20 bodů
 • Děti, které mají v mateřské škole již sourozence – 10 bodů
 • Děti ostatní, které splňují podmínky pro předškolní vzdělávání a mohou docházet do MŠ, dovrší 2 let věku do 31. 8. 2021 vč., ale nelze jej zařadit do kritérií v bodech 1 až 3 – 5 bodů
  VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ:
–  každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria;
–  podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů;
–  žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího; v případě i shodného data narození se přistupuje k losování
–  do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti těch dětí, které dovršily minimálně 2 let věku do 31.8.2021 vč.

Zkušební pobyt dítěte v mateřské škole se stanovuje na dobu maximálně 3 měsíců (§ 54 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.)

Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 606 138 418 nebo na e-mail mssvinosice.reditelka@seznam.cz.

Vyvěšeno dne 12. března 2021, ředitelka školy Mgr. et Mgr. Martina Jančíková  

 

 

 

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

 • sdělit své požadavky a přání (umět poprosit, poděkovat, pozdravit…)
 • během pobytu ve školce, včetně odpoledního odpočinku být bez plen
 • samostatně používat toaletu a aktivně hlásit svoji potřebu
 • umýt si ruce mýdlem a utřít se do ručníku
 • umět se svléknout a obléknout (pomůžeme se zipy, punčocháčemi, knoflíky)
 • obout a vyzout si obuv
 •  vysmrkat se, utřít si nos, používat kapesník
 • dokázat se samostatně najíst, držet lžíci a při jídle, sedět u stolu
 • dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu (zelenina, ovoce, maso, přílohy, pomazánky)
 • pít z hrnečku a skleničky
 • umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určené
 • ujít i delší vzdálenost (pobyt venku je denně a zpravidla 2 hodiny)
 • chodit do schodů a ze schodů přidržením se madla