Zápis do MŠ

 

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

bude zveřejněn 23. května 2022

 MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO MŠ V RÁMCI LEX 

ZÁPIS LEX 2022-2023.WEB

ŽÁDOST LEX

Zadost_o_prijeti_ditete_MS 2022-2023 LEX

POŽADOVANÉ DOKUMENTY K ZÁPISU:

 • Vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ vč. potvrzení lékaře, které může být i samostatnou přílohou žádosti,  ke stažení ŽÁDOST-O-PŘIJETÍ-2022,2023 –  vytisknout oboustranně!
    Formulář Žádosti lze vyzvednout přímo v mateřské škole v době od 14,30 do 16,00 hod., do 30. dubna 2022.

 – občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce nezletilého žadatele), rodný list dítěte (žadatele)

 – případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte (žadatele) ve spádové oblasti

 

Všechny výše uvedené a vyplněné formuláře prosím doneste k zápisu

 • osobně  v kanceláři školy dne 5. května 2022 v čase od 15,00 – 16,30 hodin.
 • v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
  Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 16. 5. 2022. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.
 • v případě  individuálního vzdělávání podle § 34b školského zákona u dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let, musí zákonný zástupce taktéž přihlásit dítě k zápisu a přidat Oznámení o individuálním vzděláváním nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.                                                                                                                    

Pro zájemce bude prohlídka MŠ organizována v době zápisu po skupinkách.

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2022 / 2023 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: “ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2022.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

– pravidelná denní docházka

– v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně pro naší MŠ je stanoveno od 8,00 – 12,00 hod., v době školních prázdnin je dobrovolné

– podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád MŠ

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

– přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

– obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

– ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

– povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

– termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

Pokud bude větší zájem o umístění dětí do MŠ, než je volná kapacita, pro přijetí se  bude vycházet z kritérií, která jsou níže uvedena a jsou i součástí samotné Žádosti  o přijetí.

Základní kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, která vychází z platné legislativy:

 1. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Výjimku tvoří děti s povinnou předškolní docházkou a dětí s odkladem školní docházky.
 2. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, tj. do 31. 8. 2022 včetně), (§ 34 odstavec 1, školského zákona).
 3. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022 včetně) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3, školského zákona), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34 odst. 3, školského zákona).
 4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.).
Doplňková kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, jsou stanovena na základě projednání ředitelky MŠ se zřizovatelem, obcí Svinošice:
 • Děti, k pravidelné docházce, které dosáhnou k 31. 8. 2022 vč. pěti let věku, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (včetně dětí s odkladem školní docházky), s trvalým pobytem v obci Svinošice (50 bodů).
 • Děti, k pravidelné celodenní docházce k 1. 9. 2022 nejméně 3leté, které mají trvalý pobyt v obci Svinošice, splňují podmínky pro předškolní vzdělávání a mohou docházet do MŠ (35 bodů).
 • Děti, k pravidelné celodenní docházce k 1. 9. 2022 nejméně 3leté, bez trvalého pobytu v obci Svinošice, splňují podmínky pro předškolní vzdělávání a mohou docházet do MŠ (20 bodů).
 • Děti, které mají v mateřské škole již sourozence (10 bodů).
 • Děti ostatní, které splňují podmínky pro předškolní vzdělávání a mohou docházet do MŠ, dovrší 2 let věku do 31. 8. 2022 vč., ale nelze jej zařadit do kritérií v bodech 1 až 3 (5 bodů).
  VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ:
–  každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria;
–  podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů;
–  žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího; v případě i shodného data narození se přistupuje k losování
–  do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti těch dětí, které dovršily minimálně 2 let věku do 31.8.2022 vč.

Zkušební pobyt dítěte v mateřské škole se stanovuje na dobu maximálně 3 měsíců (§ 54 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.)

Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 606 138 418 nebo na e-mail mssvinosice.reditelka@seznam.cz.

Vyvěšeno dne 5. března 2022, ředitelka školy Mgr. et Mgr. Martina Jančíková  

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

 • sdělit své požadavky a přání (umět poprosit, poděkovat, pozdravit…)
 • samostatně používat toaletu a aktivně hlásit svoji potřebu
 • umýt si ruce mýdlem a utřít se do ručníku
 • umět se svléknout a obléknout (pomůžeme se zipy, punčocháčemi, knoflíky)
 • obout a vyzout si obuv
 •  vysmrkat se, utřít si nos, používat kapesník
 • dokázat se samostatně najíst, držet lžíci a při jídle, sedět u stolu
 • dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu (zelenina, ovoce, maso, přílohy, pomazánky)
 • pít z hrnečku a skleničky
 • umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určené
 • ujít i delší vzdálenost (pobyt venku je denně a zpravidla 2 hodiny)
 • chodit do schodů a ze schodů přidržením se madla