O nás

„PÁR SCHŮDKŮ DO ŠKOLKY, VELKÝ KROK DO ŽIVOTA“

NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Co nabízíme:

Plavecký výcvik – Wellness Kuřim (zajišťuje plavecká škola + vlastní doprava s MŠ Újezd u Černé Hory)

Lyžařský výcvik – Ski areál Olešnice na Moravě (zajišťuje lyžařská škola M+M ski Tomi vč. dopravy, s MŠ Újezd u Černé Hory)

Bruslení – Zimní stadion Kuřim (pod vedením lektorů + vlastní doprava s MŠ Újezd u Černé Hory)

Solná jeskyně – Kuřim Poliklinika (doprava linkovým autobusem)

Preventivní logopedická intervence – logopedická depistáž SPC Blansko

Mobilní dopravní hřiště

Divadlo Radost Brno (vlastní doprava s MŠ Újezd u Černé Hory)

Vida Brno pro předškoláky (vlastní doprava s MŠ Újezd u Černé Hory)

Technické muzeum Brno vč. programu pro předškoláky (vlastní doprava s MŠ Újezd u Černé Hory)

Dům přírody Moravského krasu vč. programu (vlastní doprava s MŠ Újezd u Černé Hory)

Alfadeck edukativní programy

Lipka Brno, pracoviště Jezírko Soběšice – enviromentální výukový program (vlastní doprava s MŠ Újezd u Černé Hory)

Výjezdní divadla v MŠ

Návštěva knihovny (autorské předčítání)

Tvořivé dílny pro maminky a tatínky

Pasování předškoláků

Preventivní oční screening dětí v MŠ – zprostředkováváme na základě zájmu rodičů (paní Mgr. Jeřábková)

Zahájení adventu, vánoční trhy a dílničky – za spolupráce s obcí Svinošice

Společné akce se spřátelenou Mateřskou školou Újezd u Černé Hory

Den dětí

Naučná stezka s předškoláky

Cyklovýlet s předškoláky

 

 

PROGRAMY:

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY (ESS) – jedná se o nadstavbu přípravy dětí plnící povinnou předškolní docházku. Program je rozdělen do 10 lekcí, opakující se ve 14 denních intervalech. Každá jednotlivá lekce se skládá z přípravy ve škole a domácí přípravy spočívající ve vypracování pracovních listů.

ESS je program, ve kterém se snažíme o systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí trivia čtení, psaní, počítání. Skupinky pomáhají dětem  si zvykat pracovat v kolektivu, soustředit se na činnost, učit se trpělivosti.

V programu se postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího ke složitějšímu.

Ve skupinkách se dotýkáme několika oblastí, které jsou důležité, aby se děti naučily bez problémů číst, psát, počítat a co nejlépe zvládnout  přechod do 1. ročníku základní školy.

Oblastmi ESS jsou:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • základní matematické představy
  • řeč, myšlení, čtenářská pregramotnost
  • sluchové vnímání

 

 

PROJEKTY:

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 

   MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA – V rámci pokračování úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita, ve spolupráci s IT experty vytvořili metodiky a podpůrné materiály digitálního vzdělávání dětí v mateřských školkách a základních školách „Malou digitální univerzitu“.  Důraz je kladen na poznání digitálního světa tzv. screenless (žádné monitory), ale na koberci a prožitkem. Při aktivitách s dětmi je využíváno např. programovatelného dřevěného robota Cubetto.

Více na   Programy pro děti – www.mtuni.cz

 

 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – aktivní zapojení všech dětí v průběhu celého školního roku v rámci 8 hodinových lekcí a 2 projektových dnů, které jsou vedené profesionálně proškolenými lektory.

Jedná se o výukový program zaměřený na polytechnické vzdělávaní. Představuje, jak názorně a jednoduše poznávat technický svět kolem nás
s cílem vzbudit v dětech zájem o techniku a své okolí. Rozvíjí logické myšlení, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a představivost.

Více na Programy pro děti – www.mtuni.cz

 

RECYKLOHRANÍ

 

 

DENNÍ REŽIM  „DUBÍNKŮ“

06:30 – 08:00 – scházení dětí ve třídě „Dubínků“, spontánní hry dle

volby dětí, individuální i skupinové činnosti

08:00                  zamykání MŠ

08:00 – 09:45 – spontánní činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a

vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný

rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího

programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity, řízené a

polořízené činnosti, hygiena

08:45 – 09:15 – přesnídávka

09:45 – 11.45 – příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd, hygiena

11:45 – 12:15 – oběd

12:15 – 12:30 – odchod dětí po obědě domů

12:30                  zamykání MŠ

12:15 – 14:15 – hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dětí, četba pohádky,

klidové aktivity pro děti, které nespí

14:1514:45 – odpolední svačina

14:45 – 16:30 – zájmové hry a aktivity dle volby dětí,   pokračování v započatých

dopoledních aktivitách, volná hra

od 14:45           individuální odchod dětí domů

16:30                 uzamčení MŠ

 

Po celou dobu pobytu dětí v MŠ mají zajištěn pitný režim (voda, šťáva, čaj, ovocný džus).

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku, pouze ojediněle se přizpůsobuje programu MŠ (výlety, exkurze, školní akce). Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.