O nás

„PÁR SCHŮDKŮ DO ŠKOLKY, VELKÝ KROK DO ŽIVOTA“

NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Co nabízíme:

Plavecký výcvik – Wellness Kuřim (zajišťuje plavecká škola + vlastní doprava)

Lyžařský výcvik – Ski areál Olešnice na Moravě (zajišťuje lyžařská škola M+M ski Tomi vč. dopravy)

Bruslení – Zimní stadion Kuřim (pod vedením lektorů + vlastní doprava)

Solná jeskyně – Kuřim Poliklinika (doprava linkovým autobusem)

Preventivní logopedická intervence – kvalifikované učitelky školy

Mobilní dopravní hřiště

Divadlo Radost Brno

Vida Brno pro předškoláky

Technické muzeum Brno vč. programu pro předškoláky

Dům přírody Moravského krasu vč. programu

Alfadeck edukativní programy

Lipka Brno, pracoviště Jezírko Soběšice – enviromentální výukový program

Výjezdní divadla v MŠ

Návštěva knihovny (autorské předčítání)

Tvořivé dílny pro maminky a tatínky

Pasování předškoláků

Společné akce se spřátelenou Mateřskou školou Újezd u Černé Hory

Den dětí

Naučná stezka s předškoláky

Cyklovýlet s předškoláky

 

Programy:

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY (ESS) – jedná se o nadstavbu přípravy dětí plnící povinnou předškolní docházku. Program je rozdělen do 10 lekcí, opakující se ve 14 denních intervalech. Každá jednotlivá lekce se skládá z přípravy ve škole a domácí přípravy spočívající ve vypracování pracovních listů.

ESS je program, ve kterém se snažíme o systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí trivia čtení, psaní, počítání. Skupinky pomáhají dětem  si zvykat pracovat v kolektivu, soustředit se na činnost, učit se trpělivosti.

V programu se postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího ke složitějšímu.

Ve skupinkách se dotýkáme několika oblastí, které jsou důležité, aby se děti naučily bez problémů číst, psát, počítat a co nejlépe zvládnout  přechod do 1. ročníku základní školy.

Oblastmi ESS jsou:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • základní matematické představy
  • řeč, myšlení, čtenářská pregramotnost
  • sluchové vnímání

 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – aktivní zapojení všech dětí v průběhu celého školního roku v rámci 8 hodinových lekcí a 2 projektových dnů, které jsou vedené profesionálně proškolenými lektory.

Jedná se o výukový program zaměřený na polytechnické vzdělávaní. Představuje, jak názorně a jednoduše poznávat technický svět kolem nás
s cílem vzbudit v dětech zájem o techniku a své okolí. Rozvíjí logické myšlení, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a představivost.

Více na Programy pro děti – www.mtuni.cz

 

 

DENNÍ REŽIM  „DUBÍNKŮ“

06:30 – 08:00 – scházení dětí ve třídě „Dubínků“, spontánní hry dle

volby dětí, individuální i skupinové činnosti

08:00                  zamykání MŠ

08:00 – 09:45 – spontánní činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a

vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný

rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího

programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity, řízené a

polořízené činnosti, hygiena

08:45 – 09:15 – přesnídávka

09:45 – 11.45 – příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd, hygiena

11:45 – 12:15 – oběd

12:15 – 12:30 – odchod dětí po obědě domů

12:30                  zamykání MŠ

12:15 – 14:15 – hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dětí, četba pohádky,

klidové aktivity pro děti, které nespí

14:1514:45 – odpolední svačina

14:45 – 16:30 – zájmové hry a aktivity dle volby dětí,   pokračování v započatých

dopoledních aktivitách, volná hra

od 14:45           individuální odchod dětí domů

16:30                 uzamčení MŠ

 

Po celou dobu pobytu dětí v MŠ mají zajištěn pitný režim (voda, šťáva, čaj, ovocný džus).

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku, pouze ojediněle se přizpůsobuje programu MŠ (výlety, exkurze, školní akce). Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.